Brand och eld

Typer av bränderTyper av bränder

Historiska bränderHistoriska bränder

Skillnad på brand och eld

När man talar om bränder och eldar är det viktigt att yrkesfolk skiljer starkt på begreppen. En eld är kontrollerad medan en brand inte är det. En eldstad som man byggt genom att lägga stenar i en ring för att grilla är en eld, men om den börjar sprida sig utanför i gräset talar vi om en brand, som riskerar att bli en skogsbrand.

Eld i sig innebär inte mer än en hastig kemisk reaktion som avger ljus och värme, och för att det ska uppstå behövs bränsle, syre och värme. Bränslet kan vara av varierande sort. Trä är nog det som man kommer att tänka på spontant, men även oljor och gaser kan vara bränsle. Värme kan tillföras på olika sätt. I vardagen talar vi ofta om en tändsticka eller tändare av något slag. Då har man redan en liten och enkelt framställd låga som tillför värme till det man faktiskt vill låta brinna, till exempel ved. Värmetillförseln kan också innebära en gnista.

Gnistor är ofta det som orsakar bränder, alltså okontrollerad eld. Skogsbränder uppstår ofta intill järnvägar där tågens friktion mot rälsen orsakar gnistor som sätter eld på torrt gräs i närheten. Detta får ofta förödande konsekvenser och orsakar stor skada på naturen. I värsta fall skördas människoliv.

Kortslutningar, skadade kablar, fukt eller felkopplingar kan också orsaka bränder i elektriska apparater som TV, mobiltelefoner eller liknande enheter. Värmen kan dock komma från något som inte är en gnista också. Att glömma bort en gryta på spisen kan riskera att orsaka brand och där är det endast stark värme som tillförs från plattan, inte någon direkt gnista.

Det finns flera myndigheter och lagar som relaterar till brandskydd. Du kan till exempel titta på MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps) hemsida för att få mer information om brandsäkerhet.

Förebygga bränder i vardagen

Genom att veta mer om varför bränder uppstår kan man också göra mer i vardagen för att undvika dem, oavsett om det är i hemmet, på arbetsplatsen eller utomhus. Barn får lära sig om brandsäkerhet i skolorna och deltar i brandövningar. Skyddsombud på en arbetsplats ska försäkra sig om att det finns brandskyddsåtgärder på plats och att dessa fungerar. Det kan handla om att branddörrar ska fungera, att brandfiltar och brandsläckare finns åtkomligt och att medarbetare vet var de är placerade, till exempel genom tydlig skyltning. Uppsatta brandvarnare är naturligtvis något som ska finnas i varje hem och på varje arbetsplats, gärna i flera rum.

Att hålla koll på hur varma elektriska apparater blir är också viktigt. En väldigt varm laddningsadapter till en mobiltelefon kan riskera att starta en brand om tillräcklig värme uppstår. Är laddaren, eller mobiltelefonen, till exempel i sängen när man sover kan olyckan vara framme, och därför bör man undvika detta.

För äldre där minnet kanske börjar svika lite, eller om man bara råkar vara av den tankspridda sorten, kan en timer på spisen vara ett bra redskap för att slippa oroa sig för att man glömmer något på spisen.

Förebygg bränder på arbetsplatsen

På en arbetsplats är det oftast ett skyddsombud som ska hålla koll på brandrisker och förebyggande av dessa. De ska ha god information om hur detta kontrolleras regelbundet och dokumenteras.

Regler för rutiner och åtgärder på arbetsplatser regleras bland annat genom Arbetsmiljölagen. Detta finner du mer information om på Arbetsmiljöverkets hemsida och kan enkelt söka dig fram till den information du behöver. En av de allra senaste uppdateringarna som gäller från juni 2021 gäller krav på utrymningsvägar. När nya arbetsmiljöer byggs gäller numera hårdare krav. Förutom att alla ska ha kännedom om utrymningsvägar ska de också vara tillgängliga. I offentliga miljöer ska de också vara tillgängliga för personer med begränsad rörlighet, till exempel rullstolsburna, och även personer med synsvårigheter ska kunna använda dem.

När det gäller äldre byggnader är kraven inte lika omfattande vad gäller utrymningsvägar, men om en större ombyggnation görs ska det göras så att de nya kraven uppfylls. Annars gäller att brandförebyggande åtgärder, inklusive tillgänglighet, ska vidtas om det kan göras relativt enkelt. Kontrastmärkning vid trappsteg eller att sätta in en trapphiss, samt att skylta väl, är exempel på enklare åtgärder.

Utbilda personalen

Genom att informera sin personal om brandskydd har man inte bara chansen att rädda fler liv om olyckan är framme, utan också att förebygga arbete. Exakt hur förebyggande arbete och dokumentation ska ske beror på vilken typ av byggnad det gäller, vilken typ av verksamhet som föregår och hur många som arbetar där. I slutändan är det fastighetsägare och den som bedriver verksamheten som har ansvar för brandskyddet. Här rekommenderas att man dokumenterar vem som har ansvar för vilka delar.

Brandskyddsarbetet i ett storkök kan se annorlunda ut jämfört med det i en kontorsbyggnad, likaså i en verkstad där till exempel svetsning föregår.

Dokumentera brandförebyggande arbete

Genom dokumentation och rutiner omkring den kan man öka säkerheten och det gör tydligt vem som gör vad. Som en nybliven arbetsgivare är det inte alltid så enkelt att veta vad man ska göra, men då finns brandskyddskonsulter att anlita som kan hjälpa till för att man ska få ett väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete för allas säkerhet.

Att fokus läggs på sådana här aspekter ger ofta ringar på vattnet om kommunikationen är god. God kommunikation är en stor del i allt säkerhets- och hälsoarbete på en arbetsplats. Här handlar det inte bara om att man ska veta vem som ansvarar för vad utan också att personalen känner sig trygg i att uppmärksamma eventuella problem på arbetsplatsen utan att riskera repressalier, oavsett om det gäller brandskydd, tillgänglighet eller till exempel psykisk ohälsa.

Brandsäkerhet för barn

Brand, och även eld, kan vara skrämmande för barn. Det är nyttigt att ha viss respekt för eld för att man ska vara försiktig omkring den, men viktigare är att lära barn att handskas med eld på ett säkert sätt. I grundskolan får barn göra brandövningar men får också lära sig om generell säkerhet. I fritidssammanhang, som till exempel scouter, läggs också stor vikt vid att hantera eld säkert.

Brandsäkerhet i familjen

Många har en brandvarnare, brandsläckare och brandfilt i hemmet. Detta är väldigt bra förebyggande åtgärder men det gäller också att även barn har koll på detta. I de flesta fall handlar det för barn om att så fort och säkert som möjligt komma bort från en brand och att kontakta en vuxen. Att informera barn om att de kan ringa 112 vid bränder och vid andra slags olyckor i hemmet är viktigt och något som man kan öva på hemma.

Informera barnen om brandsäkerhet

Här beror det lite på hur stora barnen är och vad de kan antas förstå. Men det är viktigt att tala om att man inte ska springa iväg och gömma sig till exempel, även om man blir rädd för elden. De lite större barnen kan informeras om att det finns olika sätt att släcka eld beroende på var den uppstår. Om det börjar brinna i gräset ute är oftast vatten det enklaste, men om det börjar brinna i en gryta eller på spisen ska man i stället använda ett lock eller en filt.

Det finns mycket information att hämta online när det gäller brandsäkerhet för barn. Du kan också skriva ut barnvänligt informationsmaterial där de kan få rita och måla samtidigt som de lär sig.

Skogsbränder

Skogsbränder uppstår oftast när det har varit varmt och torrt under en lång tid. Skogsbränder orsakas oftast med människans inblandning på ett eller annat vis. Grillplatser, fordon (bilar, traktorer, tåg) kan orsaka bränder genom att gnistor uppstår. De kan också uppstå genom ett blixtnedslag någonstans, även om detta är relativt ovanligt i förhållande till andra orsaker. Ett blixtnedslag kan visserligen vara kraftigt men det brukar oftast hänga samman med regn, vilket minskar risken markant för att elden ska kunna sprida sig.

Många skogsbränder har en tydlig orsak, men i ungefär 30 procent av tillfällena vet man inte riktigt varför de har startat.

Eldningsförbud

Eldningsförbud gäller oftast att det är förbjudet att till exempel elda upp trädgårdsavfall, grilla över öppen eld eller i skog och mark, även om det är med en vanlig grill. Under vissa perioder när det har varit särskilt torrt kan det även vara förbjudet att grilla i sin trädgård till exempel. På sidan krisinformation.se kan man finna en karta som hålls uppdaterad och där man kan se precis vad som gäller i det område man befinner sig.

Vad eldningsförbudet omfattar kan variera i olika områden och det är därför viktigt att ta reda på vad som gäller.

Husbränder

Brandvarnare i flera rum, brandfilt och brandsläckare bör finnas i varje hem, oavsett om det är lägenhet eller hus. Utöver detta ska du ha tänkt igenom vad du ska göra i olika situationer om en brand uppstår. Har du små barn hemma är det viktigt att se till att de har information som är anpassad efter deras nivå.

Det är lätt att man fokuserar på levande ljus när det gäller brandsäkerhet i hemmet, men faktum är att det är vanligare med kvarglömda grytor på spisen, elfel och brand på grund av dåligt underhållen skorsten. Förutom att använda elektriska ljus framåt jul bör du definitivt överväga att ha en timer på spisen om du vet med dig att du lätt kan bli distraherad.

Anlagda bränder är också en brandorsak som kommer högt på listan över orsaker till husbränder. Här kan det förstås handla om ren illvilja från någons sida, men det kan också handla om försäkringsbedrägerier.

Rökning ska heller inte underskattas när man talar om brandsäkerhet – rökning i sängen eller soffan samtidigt som man råkar slumra till kan lätt bli en dödsfälla och det sker tyvärr ofta. Detta är faktiskt den vanligaste orsaken till bränder då utgången också är dödlig.

Kända stadsbränder

Numera är tack och lov stora stadsbränder inte särskilt vanligt, men det har förekommit mycket stora bränder tidigare, då de flesta hus var byggda av trä. De stod dessutom ofta väldigt nära varandra och det fanns inte brandvarnare. Man hade ofta brandvakter som gick eller red ronder genom städerna, men dessa kunde naturligtvis inte alltid upptäcka allt.

En av de största bränderna var i Stockholms Gamla Stan och kallas just Stora Branden 1625. Denna startade i ett brygghus och orsaken blev aldrig helt klarlagd. Detta kom att omforma hela Gamla Stan och man bestämde att det skulle vara bredare gator och större tomter, samt att stenhus skulle byggas.

Om vi tittar norrut på kartan så förstördes hela tre fjärdedelar av Umeå i standsbranden 1888 i juni. Den föregicks av en period av värme och torka. Även här uppstod faktiskt branden i ett brygghus. Otroligt nog fick ingen människa sätta livet till men ungefär 2500 blev hemlösa. Umeå hade vid den tidpunkten ca 3000 invånare. Umeå kallas Björkarnas stad, och detta på grund av denna brand. Stadsplanerare bestämde därefter att gator skulle breddas och kantas med björkar för att skapa brandbarriärer.

Några andra större bränder är den i Norrköping 1822 då 358 gårdar brann och i Göteborg 1804 då 218 byggnader brann. Krig har också varit en orsak till bränder, till exempel då hela Växjö sattes i brand av danskarna år 1611.

Idag sprider sig tack och lov inte bränder lika fort, men i många fall då brandkåren rycker ut handlar det inte bara om att rädda en byggnad som brinner utan också om att hindra elden från att sprida sig vidare.

Andra kända bränder

En av de sentida kända bränderna är den så kallade diskoteksbranden i Göteborg 1998. 63 personer dog i denna brand. Efter denna bildades föreningen Brandoffrens anhöriga som jobbar med att informera ungdomar om brandsäkerhet och bränders konsekvenser.

En betydligt tidigare brand uppstod i tändsticksfabriken Vulcan i lilla Tidaholm i Västergötland år 1875. Omkring 45 personer dog – de flesta unga arbetande kvinnor. I Tidaholm finns ett museum som man kan besöka, där man får information om Vulcan och branden.

Bränder kan även uppstå på båtar och här är en känd brand den på fartyget Scandinavian Star år 1990. Den seglade mellan norska Oslo och danska Fredrikshamn. Här omkommer totalt 159 personer, varav 3 svenskar.

Tittar vi utomlands så måste den stora branden i London år 1666 nämnas. Här brann hela 13000 hus ned och branden pågick under 4 dagar. Innan detta hade stadens invånare kämpat med pesten, även kallad Digerdöden, under många år. Omkring 68 000 personer ska ha dött av pesten och en av orsakerna var trångboddheten och dåliga hygieniska förhållanden. Även denna brand kom att i hög grad förändra staden och en av följderna blev mindre trångboddhet och därmed bättre hygien.

Ta kontakt med oss om du har frågor. Använd gärna detta formulär.

Lär dig mer om brandsäkerhet i hus och skogLär dig mer om brandsäkerhet i hus och skog