Förebygg bränder på arbetsplatsen

På en arbetsplats är det oftast ett skyddsombud som ska hålla koll på brandrisker och förebyggande av dessa. De ska ha god information om hur detta kontrolleras regelbundet och dokumenteras.

Regler för rutiner och åtgärder på arbetsplatser regleras bland annat genom Arbetsmiljölagen. Detta finner du mer information om på Arbetsmiljöverkets hemsida och kan enkelt söka dig fram till den information du behöver. En av de allra senaste uppdateringarna som gäller från juni 2021 gäller krav på utrymningsvägar. När nya arbetsmiljöer byggs gäller numera hårdare krav. Förutom att alla ska ha kännedom om utrymningsvägar ska de också vara tillgängliga. I offentliga miljöer ska de också vara tillgängliga för personer med begränsad rörlighet, till exempel rullstolsburna, och även personer med synsvårigheter ska kunna använda dem.

När det gäller äldre byggnader är kraven inte lika omfattande vad gäller utrymningsvägar, men om en större ombyggnation görs ska det göras så att de nya kraven uppfylls. Annars gäller att brandförebyggande åtgärder, inklusive tillgänglighet, ska vidtas om det kan göras relativt enkelt. Kontrastmärkning vid trappsteg eller att sätta in en trapphiss, samt att skylta väl, är exempel på enklare åtgärder.

Utbilda personalen

Genom att informera sin personal om brandskydd har man inte bara chansen att rädda fler liv om olyckan är framme, utan också att förebygga arbete. Exakt hur förebyggande arbete och dokumentation ska ske beror på vilken typ av byggnad det gäller, vilken typ av verksamhet som föregår och hur många som arbetar där. I slutändan är det fastighetsägare och den som bedriver verksamheten som har ansvar för brandskyddet. Här rekommenderas att man dokumenterar vem som har ansvar för vilka delar.

Brandskyddsarbetet i ett storkök kan se annorlunda ut jämfört med det i en kontorsbyggnad, likaså i en verkstad där till exempel svetsning föregår.

Dokumentera brandförebyggande arbete

Genom dokumentation och rutiner omkring den kan man öka säkerheten och det gör tydligt vem som gör vad. Som en nybliven arbetsgivare är det inte alltid så enkelt att veta vad man ska göra, men då finns brandskyddskonsulter att anlita som kan hjälpa till för att man ska få ett väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete för allas säkerhet.

Att fokus läggs på sådana här aspekter ger ofta ringar på vattnet om kommunikationen är god. God kommunikation är en stor del i allt säkerhets- och hälsoarbete på en arbetsplats. Här handlar det inte bara om att man ska veta vem som ansvarar för vad utan också att personalen känner sig trygg i att uppmärksamma eventuella problem på arbetsplatsen utan att riskera repressalier, oavsett om det gäller brandskydd, tillgänglighet eller till exempel psykisk ohälsa.