Osynliga faror i hemmet

I hemmet kan det gömma sig hälsofarliga ämnen, varav vissa kan bli extra farliga vid en brand. Andra ämnen kan var hälsofarliga utan att öka brandrisken. Det finns framför allt två ämnen som du bör ta reda på om de förekommer i ditt hem. Det är asbest och radon.

Asbest blev snabbt populärt under 1920-talet vid byggen. En anledning var att asbest är mycket brandsäkert och används till isolering. I slutet av 1980-talet började det dyka upp rapporter som visade hur farligt asbestdamm visade sig vara. Dammet från asbest kan leda till cancer i värsta fall. Samtidigt har det visat sig att om byggnader med asbest väl börjar brinna kan efterarbetet vara mycket riskabelt. Fortfarande finns det många bostäder i Sverige som har asbest i sina gömmor.

Radon är inte brandfarligt fast det är en gas. Däremot är för höga värden av denna luktfria gas hälsofarlig. Radon finns i marken och förekom i vissa byggmaterial. Det kan även förekomma radon i dricksvatten, framför allt i enskilda brunnar. Gränsvärdet för vad som är acceptabla värden av radon ligger på 200 becquerel per kubikmeter. Tyvärr finns det många hem i Sverige som har högre halter utan att veta om det. Därför är det viktigt att mäta radonhalten i hemmet.

Radon märks ofta för sent

Eftersom radon inte luktar eller syns är det svårt att upptäcka utan att mäta. I värsta fall kan för höga halter av radon leda till cancer. Är ditt hus byggt mellan år 1929 och år 1975 kan det finnas blåbetong som innehåller radon i huset struktur. Ta då hjälp av Radea för radonmätningar. Det gäller också om du har hus som vilar på berg- eller jordgrund. En mätning av radonhalten går snabbt och smidigt. Genom att upptäcka radon tidigt kan hälsoproblem undvikas. Att sanera radon är i regel ganska enkelt och ibland räcker det med att öka ventilationen i bostaden.

Asbest kan finnas dolt i hemmet

Bränder kan vara nog så otäcka. Finns det asbest i väggar och tak kan det bli stora problem med att sanera efter en brand. Därför är det bra att mäta och kontrollera om det finns asbest i huset innan något händer. Asbestsanering får bara göras av certifierade och kvalificerade sanerare. Dammet är så pass farligt att det kan behövas omfattande säkerhetsarbete i samband med saneringen. Därför ska du heller aldrig själv riva väggar om du har den minsta misstanke om att det kan finnas asbest. I tättbebyggda områden kan till och med stora slussar behövas för att isolera dammet. Dessutom är det väldigt viktigt med skyddsutrustning. Så för att brandsäkra, undersök om det finns asbest i ditt hem.